ASSALAMU ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH

Senin, 09 Mei 2011

DO’A SYI’IR (Dzikrul Ghofilin)

Karya : Habib Ahmad bin Umar 
bin Smith. 
DO’A SYI’IR 
Karya : Gus Miek ( Khamim 
Jazuli ) 


DO'A SYI'IR (Dzikrul Ghofilin)

Karya : Habib Ahmad bin Umar
bin Smith.

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR
ROKHIIM

AAMIIN YAA ALLOH YAA ROHMAN
YAA ROKHIIM *
ANTAL JAWAADUL
KHALIM WA ANTA NI 'MAL
MU'IN

Amiin yaa Alloh duh gusti
kang melasi *
panjenengan
moho lumo aris lan
mitulungi


SA-ALTUKA ROBBII SHIKHKHATAL
QOLBI WALJASAD *
WA
' AFIYATAL-ABDAANI WAL-AHLI
WAL WALAD

Duh Gusti kulo nyuwun
sehat manah lan rogo *
Lan
waras badan kulo putro lan
keluargo.


WA THUULA KHAYAATIN FII
KAMAALISTIQOOTIN *
WA
KHIFDZOM MINAL-I 'JAABI
WALKIBRI WALKHASAD

Lan panjang umur kanthi
sampurno istiqomah *
karekso saking 'ujub
gumede drengki manah.


WARIZQON KHALAALAW
WAASI 'AN GHOIRO NAAQISHIN
*
YAKUUNU LANAA 'AUNAN
'ALAA MANHAJIR ROSYAD

Lan rizqi khalal ingkang
jembar tan kekurangan *
Kang mitulungi kulo ing
mergi kaleresan.


WAKHAQQOKA 'ARIFNII
WAWAFFIQ ILAAHI LIL *
QIYAAMI
BIHI FADHLAW WAJUUDAM
MA 'ALMADAD

Duh gusti nyuwun ngertos
dateng haq panjenengan *
Sagetho njumenengi kanthi
anugereh Tuan.


WA 'ARRIFNI KHAQQOL
MUSHTHOFA LILQIYAAMI BIH *
' ALAA MAA TUKHIBBUHU
WATARDHOOHU YAA SHOMAD

Lan nyuwun ngertos dateng
khaq ipun kanjeng Nabi *
Sagetho njumenengi
ingkang Tuan ridhoni.


WA 'ARRIFNI KHQQOL
MUSLIMIINA BI-ASRIHI *
' ALAYYA WAWAFFIQ LIL
QIYAAMI 'ALAL ABAD

Lan mugi paring ngertos
khaq ipun tiyang islam *
Sagetho njumenengi kulo
dateng khaq adam.


DO'A SYI'IR
Karya : Gus Miek ( Khamim
Jazuli )

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR
ROKHIIM

YAA KHALIIM YAA KHANNAN YAA
MALIKU YAA MUBIN * WALAA
NATHLUBU SYAI-AN ILLAA ANTA
YAA MU 'IIN

Duh Gusti ingkang aris asih
kang angrathoni * Namung
nyuwun ing Tuan dzat
ingkang mitulungi.


ROBBANASTAQIM DZIKROONAA
WADZIKROLGHOFILIIN *
WAJMA 'NAA FIL-ABROORI
KHIYAARIKAL FAA-IZIIN

Duh nyuwun langgeng
dzikir soho dzikrolghofilin *
Mugiho kitho kempal tiyang
sahe faiziin.

SYAKAUNAA KA ROBBANAA
BAABA DHU 'FI NAFSINAA * LI
TAGHFIROLANAA GHOFFAARU
WALITUKHSINANAA

Duh Gusti ngaturaken apese
badan kulo * Mugi paring
ngapunten lan sahe dateng
kitho.

BIDAWAAMIL MA'RIFATI ADIM
LIQOO-ANAA * BI KHADHROTIKA
ILAAHANAA YAA ILAAHANAA

Mugiho kulo langgeng
ma 'rifat dateng Tuan *
Tansah pinanggeh kulo
dateng ngarso pangeran


SA-ALNAAKAL -ISTIQOOMATA FII
TADZKKURIK * WAS
TIQOOMATANAA FII TASYAKKURI
NI 'AMIK

Duh Gusti nyuwun langgeng
emut ing panjenengan *
soho tansah nyukuri sedoyo
keni 'matan.

YAA KARIIM YAA KARIIM AN
' IMNAA BINI'MATIK * YAA
ARKHAMAR ROOKHIMIIN
IRKHAMNAA BIROKHMATIK

Duh Gusti dzat kang lumo
paringo keni 'matan * Duh
Gusti ingkang asih paringo
kawelasan.


YAA LATHIIFU YAA KHOBIIR
NAJJINAA MINAL MIKHAN * YAA
QOWIYYU YAA MATIIN ANJINAA
MINAL-IKHAN

Duh Gusti ingkang welas
kang kiyat lan waspodo *
Nyuwun wilujeng saking
sedoyo poncoboyo.


ROBBANAA AKHSILLANAA
DZOHIROW WABATHINAA *
MA 'A KHUSNIDZDZONNI
BIKHADHROTIKA YAA MANNAAN

Pangeran panjenengan
dandosi kulo niki * lahir
bathin sarono manah sahe
kang suci.


YAA JALIILU BIJALAALIKA
ATSBITIL-IIMAAN * ROBBANAA
KHOIROL MUNZILIINA ANZILIL
MINAN

Duh Gusti moho agung
nyuwun tetepe Iman *
Dateng kulo sedoyo paringo
kanugerahan.


WA YAA 'ALIIMU A'THI LANAA
'ILMAMMU'MALAA *
WALIRO'IYYATINAA
'ILMAYYUDKHILAL JINAAN

Pangeran moho persho
nyuwun kulo sedoyo *
' Ilmu lan ngamal kulo
dados mlebet suargo.


BIJUUDIKA YAA JAWAAD YAA
WAKHIDU YAA SHOMAD *
IJ 'ALNAA MINAL FAA-IZIINA
FAUZAN FIL-ABAD

Pangeran moho luman suci
lan sinejo * Mugi kulo
sedoyo dadoso tiyang bejo.


YAA SAMII'U YAA BASHIIR YAA
WAAJIDU YAA AKHAD * SA-
ALNAAKA
NI 'MATALLAATUKHSHO ANTAL
MA'AAD

Duh Gusti moho mireng
mirsani lan ngijeni *
Nyuwun kulo ing ni 'mat
ingkang tanpo ngitungi.

WA ANTA SHOOKHIBU KUN
FAYAKUN IDZA AROD * TA SYAI-
AW WUJUDAHU ANTA MURIIDUL
MUROD

Panjenengan lamun kerso
wujudo nuli ono * Mboten
wonten alangan
panjenengan lamun kerso.


YAA GHONIYYU YAA KHAMIIDU
WAYAA ROZZAAQU QOD *
ROJAUNAA SALAAMATANAA
FIDDAROINI FAQOTH

Duh Gusti dzat kang sugih
pinuji lan ngrezekeni *
Nyuwun kulo ing slamet
dunyo akhirot sami.

BI-ISMIKAL 'ADZIIMI KHASHSHIL
JAMII'A MAA QOSHOD * NAAHU
MIN DZIKRIKA WATTASYAKKURI
FIL -AUQOOT

Kelawan Asmo agung Tuan
mugi khasil sedoyo * Sejo
sagetho eleng syukur sediyo
kulo.


YAA 'ALIYYU YAA 'ADZIIMU
YAA QOHHAARU BIFADH * LIKA
SALLAMTANAA MINAL-AHWAALI
WAL-AAFAAT

Duh Gusti ingkang luhur
agung murbo meseso *
Nyuwun slamet kulo sedoyo
saking poncoboyo.


YAA SALAAMU YAA SALAAM YAA
QOODHIYAL KHAAJAAT * YAA
ROFII 'UR FA'NAA 'INDAKA
A'LADDAROJAAT

Duh Gusti ingkang paring
sedoyo khajat kulo * Mugi
nginggahno kulo ing drajat
luhur mulo.


YAA AWWALU YAA AKHIRU SA-
ALNAKA BI 'AD * LIKA RIDHOO-
AM MAQRUUNAM BIKHUSNIL-
I 'TIQOOD

Duh Gusti Awwal akhir
nyuwun kulo sedoyo *
Karidhon Tuan sartho
baguse teqod kulo.


ROBBI ROBBAL'IZZATI QINAA
MINAL MIFSIDAAT * SALLIMNAA
MINAL-AHWAALI WAMINAL
MUHLIKAAT

Pangeran moho luhur mugi
paring pangrekso * Slamet
saking sedoyo pekewuh lan
pengrisak.


LAQOD KHAQQO QOULUKAL
MAKTUUBU FII FURQOONIK * MAN
' AROFAKA BIJADDIKA LAFII
JANNATIK

Saestu leres dawuh Tuan
wonten ing Qur 'an * Sopo
wonge ma'rifat mlebu
suargo Tuan.


AL QUR'AN KALAAMULLOH
KALAAMULLOHIL KHANNAAN *
WA-ADKHILNAA BIDZAALIKA
FAROODIISAL JINAN

Al qur'an dawuh Alloh
Gusti kang moho welas *
Mugi dadoso lantaran
mlebet suargo firdaus.


YAA KHAFIIDZU YAA NASHIIR YAA
WAKIILU YAA ALLOH * BAARIK
LANAA WALAHUM AJMA 'IN YAA
ALLOH

Duh Gusti dzat kang
ngrekso nulung lan
kapercoyo * Mugi paringo
berkah dateng kulo sedoyo


BIJAAHIN NABI SHOLLAL-ILAAHU
WASALLAMAA * 'ALAIHI WA-
AALIN DAAMA WALKHAMDU LIL-
AKHAD

Sholawat salam mugiho
katur dateng njeng nabi *
Keluargo lan sedoyo puji


LILLAAHI ROBBI
SEMOGA KITA DIMASUKKAN
DALAM GOLONGAN ORANG-ORANG
YANG BERUNTUNG DI DUNIA
ATAUPUN DI AKHIRAT KELAK
BERKUMPUL BERSAMA-SAMA
SALAFUSHSHOLIH ( GUS MIEK,KH
AHMAD SHIDDIQ,KH
ABDULKHAMID ) AMIN YAA
ROBBAL 'ALAMIIN………………… Dzikrul Ghofilin

http://alimasyhudi.wordpress.com/doa-syiir-2/

Tidak ada komentar: